Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri predaji tovaru spoločnosťou BEŤO s. r. o. 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

BEŤO s. r. o.  
Sídlo firmy: Dolné Plachtince 9, 991 24  Dolné Plachtince
Miesto podnikania: Dolné Plachtince 8, 991 24 Dolné Plachtince
IČO: 46764062
DIČ: 2023584574
IČ DPH: SK2023584574 
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ firma BEŤO s.r.o. (IČO 46764062) spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu, cookies Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu, cookies

Osobné údaje spracováva firma BEŤO s.r.o. za účelom: 
• fakturácie dodávaného tovaru
• fakturácie dodávaných služieb
• spracovanie objednávok v e-shope
• zasielania dodávaného tovaru
• zasielania mailových a cenových ponúk produktov firmy BEŤO s.r.o.
• vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok, riešenia reklamácií

Osobné údaje firma BEŤO s.r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:
• MRP – Company, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská Diaľková správa software
• VUB, a.s. – Quatro, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Splátkový predaj
• Ing. Štefan Valašek VS Trade, Záhumenice 138/8, 951 48 Jarok Dodávateľ, doprava objednaného tovaru zákazníkovi
• PALOMINO KRBY, s.r.o., 034 96 Komjatná 210 Dodávateľ, doprava objednaného tovaru zákazníkovi
• ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica Dodávateľ, doprava objednaného tovaru zákazníkovi
• Thermo-control SK s.r.o., Podunajská 31, 821 06 Bratislava Dodávateľ, doprava objednaného tovaru zákazníkovi
• ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin Dodávateľ, doprava objednaného tovaru zákazníkovi
• GeisParcel SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen Dopravná spoločnosť

• MSGO s. r. o., Dlhá 96/C, 949 01 Nitra Dodávateľ, doprava objednaného tovaru zákazníkovi
• Smartsun, s.r.o.,Strojárenská 8, 900 27 Bernolákovo  Dodávateľ, doprava objednaného tovaru zákazníkovi

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
b) Nevyužívaním zasielania mailových a cenových ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup: 
• Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu: 
• Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie: 
• Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania: 
• Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov: 
• Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať:
• Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním: 
• Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas: 
• Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť: 
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0915 825 364, poslaním e-mailu na adresu: betobetak@gmail.com, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: 991 24 Dolné Plachtince 9

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Osobné údaje firma BEŤO s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).
Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma BEŤO s.r.o. uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá. Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.

 

MONTÁŽ, SERVIS, PREDAJ pre Vás a Vaše pohodlie, realizácia projektov na profesionálnej úrovni k Vašej spokojnosti. Naši zamestnanci, sú odborne školení aj v tých najnovších technologických riešeniach, ako aj samotného poradenstva. Pre Vašu spokojnosť a čo najnižšie prevádzkové náklady. V rámci našich popredných dodávateľov technických riešení.

SKÚSENOSTI

Devízou firmy BEŤO s. r. o. je spoľahlivá a kvalitná realizácia rôznych technicky náročných inštalácií, montáží, a servisných úkonov v oblastiach kúrenia, rekuperácie, solarných systémov, klimatizácii a iných služieb, čoho sú dôkazom funkčné realizácie projektov. Ďalej sa zaoberáme predajom širokej ponuky zariadení a kompletných balíčkov systémov v oblastiach kúrenia a iných systémov pre Vaše pohodlie.

REVITALIZÁCIA

Máte systém, ktorý NEFUNGUJE ako má ? My pre Vás navrhneme ideálne riešenia, ktoré Vám šetria energiu, čas a finančné prostriedky. Nebojte sa nás kontaktovať pre nefunkčné riešenia, ktoré  Vám pomôžeme adaptovať, prispôsobiť či kompletne zrevitalizovať k Vašej maximálnej spokojnosti. Naša firma BEŤO s. r. o. je plne kvalifikovaná v širokom spektre služieb týkajucich sa tlakových, plynových a elektrických zariadení.

 

SÍDLO: Dolné Plachtince 9, 99124
IČO: 46764062
DIČ: 2023584574
IČ DPH: SK2023584574
 
EMAIL: betak@gmail.com
Predajňa: 0905 789 013 / 0915 825 364
Montáž: 0915 825 364
Servis: 0915 825 364
 

 

 
 
 
 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk